biura
lokale
magazyny
konferencje
grunty
mapa ofert
firmy
wiadomości
Regulamin

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z działu ogłoszeniowego serwisu internetowego Biura.pl (www.biura.pl), przeznaczonego do prezentacji nieruchomości z rynku wtórnego i rynku pierwotnego, umieszczanych przez przedsiębiorców.

2. Każdy Użytkownik korzystający z portalu Biura.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Definicje

1. Biura.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004 (zwana dalej Friscom s.c.), służący Ogłoszeniodawcom do umieszczania czasowych ogłoszeń prezentujących oferowane przez nich nieruchomości.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży i/lub wynajmu nieruchomości. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę Friscom s.c.

3. Ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości - ogłoszenie w wersji płatnej (ogłoszenie standard, ogłoszenie agencyjne), zamieszczane w serwisie na podstawie zlecenia lub zawartej z użytkownikiem umowy dotyczącej umieszczenia ogłoszeń użytkownika.

4. Ogłoszenie standard - ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości. Ogłoszenie standard może zawierać opis, lokalizację na mapie, zdjęcia oraz dane kontaktowe. Ogłoszenia standard wyświetlane są ponad ogłoszeniami agencyjnymi.

5. Ogłoszenie agencyjne - ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości. Ogłoszenia agencyjne oferowane są biurom nieruchomości. Mogą zawierać opis, lokalizację na mapie, zdjęcia i dane kontaktowe. Wyświetlane są pod ogłoszeniami standard. Sprzedawane są w ramach pakietów ogłoszeniowych.

6. Ogłoszenie wyróżnione w Katalogu Nieruchomości - wpis w wersji płatnej, wyświetlany ponad wpisami niewyróżnionymi lub w innych, oznaczonych polach, m.in. „oferta wyróżniona”, „oferta miesiąca”, „warto zobaczyć”.

7. Cennik - ustalane przez serwis Biura.pl opłaty za umieszczenie ogłoszeń, uiszczanych przez Ogłoszeniodawców, wynikające z zamówienia lub pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Friscom s.c.

8. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca w jakichkolwiek sposób z serwisu Biura.pl.

9. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz która zamówiła usługę publikacji ogłoszenia lub reklamy w Biura.pl.

10. Użytkownik/Ogłoszeniodawca profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami oraz obsługą nieruchomości komercyjnych, w szczególności deweloperzy, właściciele nieruchomości, zarządcy i pośrednicy nieruchomości.

11. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Friscom s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Biura.pl.

Ogólne zasady

1. Friscom s.c. nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w Biura.pl.

2. Treść zamieszczanych w Biura.pl informacji o prezentowanych nieruchomościach nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego ogłoszenia/ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu Biura.pl, spowodowanych pracami nad uaktualnieniem serwisu, zmianami w oprogramowaniu serwisu itp.

5. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

6. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników/Ogłoszeniodawców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy/Ogłoszeniodawcy. Użytkownik/Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych materiałów, w tym zdjęć/wizualizacji, innych materiałów graficznych, znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystywanych w materiałach reklamowych.

7. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik/Ogłoszeniodawca zamieszczający swoje ogłoszenie w Biura.pl naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin, Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, odmowy jego publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu Biura.pl, bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika/Ogłoszeniodawcy.

8. Friscom s.c. nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości.

9. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w Biura.pl ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

10. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada Użytkownik/Ogłoszeniodawca. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich, wykorzystujących przekazane Użytkownikowi/Ogłoszeniodawcy hasło i/lub login.

11. Użytkownik/Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Friscom s.c. w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia.

12. Użytkownik/Ogłoszeniodawca umieszczający ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe.

13. Dane osobowe podane przez Użytkownika serwisowi Biura.pl będą wykorzystywane przez Friscom s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie tych danych przez Friscom s.c. będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi w Biura.pl jest Friscom spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

15. Friscom s.c. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, z późn. zm.). Friscom s.c., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

16. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu przetwarzania jego danych osobowych.

17. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

18. Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Friscom s.c. czynności w ramach wykonywanej usługi.

19. Podając dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w portalu Biura.pl Użytkownik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie jego danych do podmiotu, który wystawił ogłoszenie lub którego dotyczy zapytanie, tylko w celu uzyskania odpowiedzi na jego zapytanie).

20. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Biura.pl powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Friscom s.c., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl.

21. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik/Ogłoszeniodawca zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

Zasady dotyczące ogłoszeń płatnych w Katalogu Nieruchomości

1. Biura.pl udostępnia Użytkownikom/Ogłoszeniodawcom profesjonalnym możliwość płatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie Biura.pl ogłoszeń dotyczących nieruchomości na zasadach określonych w zamówieniu lub umowie pisemnej, zawartej przez Użytkownika z Friscom s.c.

2. Publikacja ogłoszeń o możliwości sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez Użytkowników/Ogłoszeniodawców dokonywana jest na podstawie zamówień lub umów zawieranych indywidualnie między Friscom s.c. a Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą.

3. Opłata za korzystanie z usług serwisu Biura.pl jest uzależniona od aktualnie obowiązującego cennika. Cennik usług świadczonych użytkownikom dostępny jest w siedzibie Friscom s.c. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju ogłoszenia, czasu emisji i mogą być także ustalane indywidualnie.

4. Zasady publikacji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część umowy, a także w indywidualnym zamówieniu lub umowie zawartej z Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą.

Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na warunki wyrażone w tych dokumentach może się on zwrócić się do Friscom s.c. z propozycją uregulowania warunków świadczenia usług w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez Friscom s.c. jego dane osobowe, prawo do ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia z systemu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy biuro@friscom.com.pl lub w formie pisemnej, przesyłane listem poleconym na adres: Friscom s.c., z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Biura.pl.

5. Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Friscom s.c. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://www.biura.pl/pl/strona/regulamin, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

7. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 06.03.2018 r.

Polityka Friscom dotycząca Cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez Friscom: Dominium.pl, Biura.pl, Mdm.krakow.pl i inne. Każdorazowe użycie słowa Serwis odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron.

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;

d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Strona główna Kontakt Praca Regulamin i polityka cookies Informacje prawne Reklama Programy dla biur nieruchomości Notes Nieruchomości Kraków Kraków

Powierzchnie biurowe w regionach: dolnośląskie | kujawsko-pomorskie | lubelskie | lubuskie | łódzkie | małopolskie | mazowieckie | opolskie | podkarpackie | podlaskie | pomorskie | śląskie | świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | zachodniopomorskie

© 2005-2018 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.