biura
lokale
magazyny
konferencje
grunty
mapa ofert
firmy
wiadomości
Regulamin

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z działu ogłoszeniowego serwisu internetowego Biura.pl (www.biura.pl), przeznaczonego do prezentacji nieruchomości z rynku wtórnego i rynku pierwotnego, umieszczanych przez przedsiębiorców.

2. Każdy Użytkownik korzystający z portalu Biura.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Definicje

1. Biura.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004 (zwana dalej Friscom s.c.), służący Ogłoszeniodawcom do umieszczania czasowych ogłoszeń prezentujących oferowane przez nich nieruchomości.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży i/lub wynajmu nieruchomości. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę Friscom s.c.

3. Ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości - ogłoszenie w wersji płatnej (ogłoszenie standard, ogłoszenie agencyjne), zamieszczane w serwisie na podstawie zlecenia lub zawartej z użytkownikiem umowy dotyczącej umieszczenia ogłoszeń użytkownika.

4. Ogłoszenie standard - ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości. Ogłoszenie standard może zawierać opis, lokalizację na mapie, zdjęcia oraz dane kontaktowe. Ogłoszenia standard wyświetlane są ponad ogłoszeniami agencyjnymi.

5. Ogłoszenie agencyjne - ogłoszenie użytkownika profesjonalnego w Katalogu Nieruchomości. Ogłoszenia agencyjne oferowane są biurom nieruchomości. Mogą zawierać opis, lokalizację na mapie, zdjęcia i dane kontaktowe. Wyświetlane są pod ogłoszeniami standard. Sprzedawane są w ramach pakietów ogłoszeniowych.

6. Ogłoszenie wyróżnione w Katalogu Nieruchomości - wpis w wersji płatnej, wyświetlany ponad wpisami niewyróżnionymi lub w innych, oznaczonych polach, m.in. „oferta wyróżniona”, „oferta miesiąca”, „warto zobaczyć”.

7. Cennik - ustalane przez serwis Biura.pl opłaty za umieszczenie ogłoszeń, uiszczanych przez Ogłoszeniodawców, wynikające z zamówienia lub pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Friscom s.c.

8. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca w jakichkolwiek sposób z serwisu Biura.pl.

9. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz która zamówiła usługę publikacji ogłoszenia lub reklamy w Biura.pl.

10. Użytkownik/Ogłoszeniodawca profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami oraz obsługą nieruchomości komercyjnych, w szczególności deweloperzy, właściciele nieruchomości, zarządcy i pośrednicy nieruchomości.

11. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Friscom s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Biura.pl.

Ogólne zasady

1. Friscom s.c. nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w Biura.pl.

2. Treść zamieszczanych w Biura.pl informacji o prezentowanych nieruchomościach nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego ogłoszenia/ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu Biura.pl, spowodowanych pracami nad uaktualnieniem serwisu, zmianami w oprogramowaniu serwisu itp.

5. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

6. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników/Ogłoszeniodawców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy/Ogłoszeniodawcy. Użytkownik/Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych materiałów, w tym zdjęć/wizualizacji, innych materiałów graficznych, znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystywanych w materiałach reklamowych.

7. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik/Ogłoszeniodawca zamieszczający swoje ogłoszenie w Biura.pl naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin, Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, odmowy jego publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu Biura.pl, bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika/Ogłoszeniodawcy.

8. Friscom s.c. nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości.

9. Friscom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w Biura.pl ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

10. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada Użytkownik/Ogłoszeniodawca. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich, wykorzystujących przekazane Użytkownikowi/Ogłoszeniodawcy hasło i/lub login.

11. Użytkownik/Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Friscom s.c. w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia.

12. Użytkownik/Ogłoszeniodawca umieszczający ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe.

13. Dane osobowe podane przez Użytkownika serwisowi Biura.pl będą wykorzystywane przez Friscom s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie tych danych przez Friscom s.c. będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi w Biura.pl jest Friscom spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

15. Friscom s.c. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, z późn. zm.). Friscom s.c., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

16. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu przetwarzania jego danych osobowych.

17. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

18. Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Friscom s.c. czynności w ramach wykonywanej usługi.

19. Podając dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w portalu Biura.pl Użytkownik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie jego danych do podmiotu, który wystawił ogłoszenie lub którego dotyczy zapytanie, tylko w celu uzyskania odpowiedzi na jego zapytanie).

20. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Biura.pl powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Friscom s.c., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl.

21. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik/Ogłoszeniodawca zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

Zasady dotyczące ogłoszeń płatnych w Katalogu Nieruchomości

1. Biura.pl udostępnia Użytkownikom/Ogłoszeniodawcom profesjonalnym możliwość płatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie Biura.pl ogłoszeń dotyczących nieruchomości na zasadach określonych w zamówieniu lub umowie pisemnej, zawartej przez Użytkownika z Friscom s.c.

2. Publikacja ogłoszeń o możliwości sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez Użytkowników/Ogłoszeniodawców dokonywana jest na podstawie zamówień lub umów zawieranych indywidualnie między Friscom s.c. a Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą.

3. Opłata za korzystanie z usług serwisu Biura.pl jest uzależniona od aktualnie obowiązującego cennika. Cennik usług świadczonych użytkownikom dostępny jest w siedzibie Friscom s.c. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju ogłoszenia, czasu emisji i mogą być także ustalane indywidualnie.

4. Zasady publikacji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część umowy, a także w indywidualnym zamówieniu lub umowie zawartej z Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą.

Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na warunki wyrażone w tych dokumentach może się on zwrócić się do Friscom s.c. z propozycją uregulowania warunków świadczenia usług w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez Friscom s.c. jego dane osobowe, prawo do ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia z systemu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy biuro@friscom.com.pl lub w formie pisemnej, przesyłane listem poleconym na adres: Friscom s.c., z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Biura.pl.

5. Friscom s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Friscom s.c. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://www.biura.pl/pl/strona/regulamin, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

7. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 06.03.2018 r.

Polityka Friscom dotycząca Cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez Friscom: Dominium.pl, Biura.pl, Mdm.krakow.pl i inne. Każdorazowe użycie słowa Serwis odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron.

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;

d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PORTALU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH BIURA.PL

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu nieruchomości komercyjnych (www.biura.pl), przeznaczonego do prezentacji nieruchomości oraz świadczenia innych usług. Każda osoba korzystająca z serwisu BIURA.PL jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Definicje

1. BIURA.PL lub Serwis - serwis internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.biura.pl oraz jej podstronach, prowadzony przez Roberta Borzyma (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomieja Dyląga (6781173855, REGON: 121157699) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.), służący do umieszczania przez Ogłoszeniodawców Ogłoszeń oraz do świadczenia innych usług, w tym także na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Ogłoszeniodawcy miejsce na stronie internetowej Serwisu, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Ogłoszenie jest płatne i zamieszczane jest w Serwisie na podstawie zawartej na piśmie przez FRISCOM s.c. umowy z Ogłoszeniodawcą o umieszczenie prezentacji inwestycji lub ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Ogłoszenie może zawierać m.in. opis nieruchomości, jej lokalizację na mapie, zdjęcia, wizualizacje oraz dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę FRISCOM s.c. Wyróżnia się następujące rodzaje Ogłoszeń:

a)     Ogłoszenie standard – Ogłoszenie wyświetlane w Katalogu Nieruchomości ponad Ogłoszeniami agencyjnymi;

b)    Ogłoszenie agencyjne – Ogłoszenie, którego Ogłoszeniodawcą jest biuro nieruchomości. Ogłoszenia agencyjne oferowane są w ramach pakietów ogłoszeniowych. Ogłoszenie agencyjne wyświetlane jest w Katalogu Nieruchomości poniżej Ogłoszeń standard.

c)     Ogłoszenie wyróżnione – Ogłoszenie (które może być zarówno Ogłoszeniem standard, jak i Ogłoszeniem agencyjnym), które w Katalogu Nieruchomości znajduje się ponad Ogłoszeniami niewyróżnionymi lub w innych oznaczonych polach, takich jak m.in. „oferta wyróżniona”, „oferta miesiąca”, „warto zobaczyć”.

3. Cennik - ustalane przez FRISCOM s.c. opłaty za umieszczenie Ogłoszeń oraz reklam w Serwisie, uiszczane przez Ogłoszeniodawcę na rzecz FRISCOM s.c. na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te podmioty.

4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu.

5. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy, właściciele nieruchomości, zarządcy i pośrednicy nieruchomości, a także agencje reklamowe. Ogłoszeniodawcą jest podmiot, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie w imieniu własnym lub jednego z podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, jak i podmiot, w imieniu którego to zlecenie nastąpiło.

6. Polityka Prywatności – postanowienia określające zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców, zamieszczony w Serwisie na podstronie, na której znajduje się niniejszy Regulamin.

7. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez FRISCOM s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z BIURA.PL.

Ogólne zasady

1. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść Ogłoszeń zamieszczanych w BIURA.PL.

2. Treść zamieszczanych w BIURA.PL informacji o prezentowanych nieruchomościach, a w szczególności opisów nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego Ogłoszenia/Ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości lub korzystaniem z innych usług, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność Ogłoszeń publikowanych przez Ogłoszeniodawców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w Ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych albo wprowadzających w błąd. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych zdjęć/wizualizacji.

6. Jeżeli w dowolnym momencie Ogłoszeniodawca zamieszczający swoje Ogłoszenie w BIURA.PL naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin, FRISCOM s.c. może natychmiast takie Ogłoszenie usunąć bez powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.

7. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, w tym pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem, będących wynikiem publikacji w BIURA.PL Ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

8. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie FRISCOM s.c. w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia.

9. Ogłoszeniodawca może podać w treści Ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych innych niż adres poczty elektronicznej nie jest warunkiem koniecznym do zamieszczenia Ogłoszenia.

10. Dane osobowe podane przez Ogłoszeniodawcę oraz Użytkownika Serwisowi będą wykorzystywane przez FRISCOM s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie tych danych przez FRISCOM s.c. będzie się odbywało zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zasadami przewidzianymi w Polityce prywatności.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez BIURA.PL powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Robert Borzym oraz Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg s.c., z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl.

12. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

13. Wszelkie dokumenty dostarczane Użytkownikom przez FRISCOM s.c. (w przypadku Użytkowników niebędących Ogłoszeniodawcami po uzyskaniu zgody) będą następowały w drodze doręczeń na adres poczty internetowej wskazanej przez Użytkownika poprzez przesłanie plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader, chyba że strony w drodze indywidualnych ustaleń wskażą inną formę kontaktu.

14. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług proponowanych w Serwisie to:

a) połączenie z siecią Internet,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa.

15. Użytkownik, poza kontaktem za pomocą Serwisu, posiada możliwość kontaktowania się z FRISCOM s.c. także:

a) telefonicznie pod numerem (+48) 12 299 74 32

b) poprzez faks pod numerem (+48) 12 299 74 80

c) poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego BIURA.PL dotyczące Ogłoszeniodawców

1. Publikacja Ogłoszeń o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez Ogłoszeniodawców dokonywana jest na podstawie umów zawieranych indywidualnie między FRISCOM s.c. a danym Ogłoszeniodawcą.

2. Cennik usług świadczonych na rzecz Ogłoszeniodawców dostępny jest w siedzibie FRISCOM s.c.

3. Zasady publikacji Ogłoszeń uregulowane są w niniejszym Regulaminie, zaś w zakresie, w jakim odrębnie uregulowano to w umowie zawartej przez FRISCOM s.c. i Ogłoszeniodawcę - w tej umowie.

Zasady świadczenia przez FRISCOM s.c. usług na rzecz Użytkowników

  1. W związku z przesłaniem zapytania za pomocą formularza do kontaktu z Ogłoszeniodawcą oraz akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności FRISCOM s.c. może świadczyć za pośrednictwem BIURA.PL na rzecz Użytkowników następujące usługi:

a)     umożliwienie nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą poprzez wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronach z prezentowanym Ogłoszeniem lub do którego dostęp umożliwiony jest na innych stronach Serwisu. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza kontaktowego i wybraniu opcji „Wyślij” zapytanie wysyłane jest do Ogłoszeniodawcy. Wysłanie zapytania wymaga ujawnienia Ogłoszeniodawcy danych osobowych Użytkownika zainteresowanego danym Ogłoszeniem. Zapytanie takie zostanie przesłane do Ogłoszeniodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wysłania zapytania przez Użytkownika,

b)    wysyłanie powiadomień o Ogłoszeniach spełniających podobne kryteria do tych Ogłoszeń, które zostały wyszukane przez Użytkownika oraz co do których skorzystał on z formularza kontaktowego, na podany przez niego adres e-mail.

  1. Użytkownik może korzystać również z pozostałych funkcji dostępnych za pomocą Serwisu:

a)     prezentacja Ogłoszeń oraz umożliwienie wyszukiwania i przeglądania Ogłoszeń, przy czym wyszukiwanie może odbywać się za pomocą wyszukiwarek umożliwiających wybór odpowiednich opcji wyszukiwania,

b)    korzystanie z funkcji „notes”, pozwalającej na zapisywanie wybranych Ogłoszeń; po przejściu na podstronę Serwisu pn. „Notes” możliwe jest przeglądanie przez Użytkownika zanotowanych Ogłoszeń,

c)     wyszukiwanie Ogłoszeń  dotyczących nieruchomości poprzez skorzystanie z funkcji „mapa ofert”,

d)    wyszukiwanie informacji o Ogłoszeniach i Ogłoszeniodawcach poprzez skorzystanie z podstrony Serwisu pn. „Firmy”.

  1. Korzystając z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje swój adres e-mail, a opcjonalnie również numer telefonu celem umożliwienia nawiązania przez Ogłoszeniodawcę lub FRISCOM s.c. kontaktu z Użytkownikiem w sprawach wskazanych w ust. 1.
  2. FRISCOM s.c. zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania świadczenia niektórych usług na rzecz Użytkowników.
  3. Usługi na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie.
  4. Ponadto, przesyłając formularz kontaktowy Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, iż ma świadomość, że przetwarzanie podanych danych odbywać będzie się zgodnie z Polityką Prywatności, z którą się zapoznał oraz z RODO, a także, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). W przypadku braku zgody ze strony Użytkownika na warunki wyrażone w tych dokumentach może się on zwrócić się do FRISCOM s.c. z propozycją uregulowania warunków świadczenia usług w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

2.  Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są załącznikami do niniejszego Regulaminu.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. FRISCOM s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej FRISCOM s.c. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.biura.pl/pl/strona/regulamin, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zlecenia dotyczące Ogłoszeń złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w pliku PDF do pobrania na własny komputer (pobierz).

Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia Od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać do FRISCOM s.c. tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres:

Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą

FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
numer faksu: 12 299 74 80

adres e-mail: biuro@friscom.com.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Konsumenta), zamieszkała/-ły ……………………………………… (adres zamieszkania), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej z  Robertem Borzymem (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomiejem Dylągiem (6781173855, REGON: 121157699) prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków) przy ul. Mazowieckiej 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………

Załącznik nr 2 – Informacja o Prawie Odstąpienia

Robert Borzym oraz Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 21, 30-019 Kraków, NIP 675-12-14-940, REGON 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.) w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) informują, że:

Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarliście Państwo umowę z Robertem Borzymem (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomiejem Dylągiem (6781173855, REGON: 121157699) prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków) przy ul. Mazowieckiej 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FRISCOM s.c. na adres:

Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą

FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

numer faksu: 12 299 74 80

adres e-mail: biuro@friscom.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jaki znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Użytkownik, który złożył oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Polityka FRISCOM s.c. dotycząca cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez FRISCOM s.c., dotyczące serwisu biura.pl.

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest FRISCOM s.c.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia ruchu Użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
d) utrzymania sesji Ogłoszeniodawcy (po zalogowaniu), dzięki której Ogłoszeniodawca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Strona główna Kontakt Praca Regulamin i polityka cookies Informacje prawne Reklama Programy dla biur nieruchomości Notes Nieruchomości Kraków Kraków

Powierzchnie biurowe w regionach i miastach: dolnośląskie | kujawsko-pomorskie | lubelskie | lubuskie | łódzkie | małopolskie | mazowieckie | opolskie | podkarpackie | podlaskie | pomorskie | śląskie | świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | zachodniopomorskie | Biura Warszawa | Biura Szczecin M. | Biura Kraków | Biura Kielce M. | Biura Wrocław | Biura Łódź | Biura Bydgoszcz | Biura Piaseczno | Biura Katowice | Biura Poznań | Biura Legnica | Biura Białystok | Biura Gliwice | Biura Tarnów | Biura Lublin | Biura Gdańsk | Biura Warszawski | Biura Kielce | Biura Krakow | Biura Siedlce

© 2005-2018 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.