Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna

Grunty - Sprzedaż  -  Kraków  -  Nowa Huta, ul. Igołomska

notuj

Nazwa kompleks Igołomska
Dostępna powierzchnia 23080,00 m2
Cena 4 600 000,00 zł netto - cena wywoławcza
Data aktualizacji 2020-11-04
Województwo małopolskie
Miejscowość Kraków
Rejon/dzielnica Nowa Huta
Ulica ul. Igołomska
Numer identyfikacyjny ogłoszenia biurapl/knhp/nr175-176-177-180

N.AG.22.2020

Kraków, dnia 30 października 2020 roku

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z którym można zapoznać się pod adresem internetowym:

https://knhp.com.pl/inwestycje/index (ostatnia podstrona)

i

https://bip.malopolska.pl/knhp,m,319759,ofertyinwestycyjne.html

oraz w siedzibie Zarządu organizatora przetargu (Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków).

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Kompleks niezabudowanych czterech działek ewidencyjnych, położony jest w Krakowie przy
ul. Igołomskiej, na który składają się:

- działka nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.;

- działka nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.;

- działka nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.,

- działka nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.

Wszystkie działki ewidencyjne objęte są księgą wieczystą nr KR1P/00590404/9.

Łączna powierzchnia kompleksu czterech działek ewidencyjnych wynosi 2,308 ha.

Mapa poglądowa, obrazująca ww. kompleks działek ewidencyjnych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

II. Rodzaj prawa będącego przedmiotem przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się
z czterech działek ewidencyjnych: nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha i nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha – wszystkie obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków.

III. Opis nieruchomości:

Kompleks działek ewidencyjnych położony jest w Krakowie przy ul. Igołomskiej.

Odległość kompleksu działek ewidencyjnych od:

a) drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;

b) autostrady A4 – ok. 12 km;

c) najbliższej pętli tramwajowej – ok. 2 km;

d) centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) – ok. 8 km;

e) Dworca Głównego PKP w Krakowie – ok. 15 km;

W skład kompleksu wchodzą cztery działki ewidencyjne:

- nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu,

- nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu,

- nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu,

- nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu.

W granicach działek ewidencyjnych: nr 175/2 i nr 176/2, w ich północnej części, znajdują się przewody kanalizacyjne (deszczowe), a na działce ewidencyjnej nr 175/2 posadowiony jest słup energetyczny średniego napięcia z linią napowietrzną. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości - sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Dostęp do drogi publicznej – ul. Igołomskiej w ramach uzgodnienia z zarządcą drogi dotyczącego wykonania koncepcji obsługi komunikacyjnej terenu - lokalizacji jednego tymczasowego zjazdu z ul. Igołomskiej, do czasu powstania nowego układu komunikacyjnego w tym rejonie (KDD.1 i KDZ.2). Uzgodnienie zostanie przekazane wyłonionemu nabywcy kompleksu działek ewidencyjnych.

IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Kompleks objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC i zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem U.4 - tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami usługowymi (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, usługi wysokich technologii) lub zabudowę obiektami przemysłu wysokich technologii i rzemiosła.

Ogłoszenie o przetargu skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców planujących inwestycję w ramach Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego.

V. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Kompleks działek ewidencyjnych nie jest przedmiotem obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Nabywca przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych użytkowników korzystających z gruntu bez tytułu prawnego.

VI. Stawki oraz wysokość aktualnie obowiązujących opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Opłata roczna dla prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach ewidencyjnych:

- nr 175/2, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków wynosi aktualnie – 844,36 zł,

- nr 176/2, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków wynosi aktualnie –  870,22 zł,

- nr 177/2, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków wynosi aktualnie – 1545,12 zł,

- nr 180/2, obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków wynosi aktualnie – 1592,85 zł.

Działki objęte są stawką w wysokości 3% wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty podlega aktualizacji na podstawie art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

VII. Informacja na temat przysługującego prawa pierwokupu/odkupu:

Prowadzący przetarg zastrzega, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Gminie Miejskiej Kraków przysługuje prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha i nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha – wszystkie obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, z którego może skorzystać w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia przez notariusza zawartej umowy warunkowej sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu.

Brak jest podmiotów, którym aktualnie przysługuje prawo odkupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sprzedający zastrzega, że jednym z warunków zawarcia umowy sprzedaży kompleksu działek przy
ul. Igołomskiej o pow. 2,308 ha jest ustanowienie na jego rzecz prawa pierwokupu każdej z działek wchodzącej w skład kompleksu oraz prawa odkupu, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

VIII. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej kompleks składający się z czterech działek ewidencyjnych: nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha i nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha – wszystkie obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków - wynosi: 4 600 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych netto 00/100).

IX. Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej.

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 27 listopada 2020 roku w pieniądzu w wysokości: 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/00).

Kwotę wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 45 1050 0086 1000 0023 4952 8253, podając w tytule przelewu: „Wadium – postępowanie przetargowe nr N.AG.22.2020”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, licząc odpowiednio od dnia:

a) odwołania przetargu,

b) zamknięcia przetargu,

c) unieważnienia przetargu,

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uiszczenie wadium i przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez oferenta warunków przetargu określonych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta powinna dotyczyć całego kompleksu działek ewidencyjnych, nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub częściowych, np. oferty dotyczącej jednej lub części działek wchodzących
w skład kompleksu.

Termin związania ofertą – 90 dni od jej złożenia.

X. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie organizatora przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków (II piętro, drzwi po lewej stronie).

Przetarg może się odbyć chociażby tylko jeden podmiot został dopuszczony do przetargu.

XI. Zawarcie umowy sprzedaży:

Ustalony nabywca zostanie powiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Z uwagi na przysługujące Gminie Miejskiej Kraków prawo pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha i nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha - wszystkie obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, z oferentem zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, zobowiązująca zbywcę do przeniesienia wskazanego prawa, pod warunkiem nieskorzystania przez Gminę Miejską Kraków z prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z wyżej wskazanych działek.

W przypadku nieskorzystania przez Gminę Miejską Kraków z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 175/2 o powierzchni 0,4016 ha, nr 176/2 o powierzchni 0,4139 ha, nr 177/2 o powierzchni 0,7349 ha i nr 180/2 o powierzchni 0,7576 ha - wszystkie obręb 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, wchodzące w skład przedmiotowego kompleksu, rozporządzająca umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana,
w ciągu 30 dni od upływu ustawowego terminu do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków lub uzyskania oświadczenia, iż uprawniony nie zamierza skorzystać
z przysługującego mu prawa pierwokupu, o czym oferent zostanie powiadomiony przez organizatora przetargu.

Skorzystanie z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Miejską Kraków,
w stosunku do którejkolwiek z działek wchodzącej w skład kompleksu, skutkuje utratą uprawnień nabywcy wynikających z oferty w stosunku do pozostałych działek ewidencyjnych wchodzących
w skład kompleksu.

Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. Wyboru notariusza dokonuje, co do zasady, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z oferentem jest zaakceptowanie przez niego treści klauzul umownych, które zostaną ujęte w warunkowej umowie sprzedaży oraz w rozporządzającej umowie sprzedaży dotyczącej działek ewidencyjnych wchodzących w skład kompleksu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Ustalony nabywca zobligowany jest zapłacić całą kwotę wynikającą z oferty nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia rozporządzającej umowy sprzedaży (przed zawarciem umowy rozporządzającej). Za zapłatę uznaje się wpływ pełnej kwoty ceny sprzedaży na rachunek bankowy sprzedającego.

XII. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało opublikowane na stronie internetowej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na stronie podmiotowej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu organizatora – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (31-902 Kraków, Osiedle Willowe 30).

XIII. Informacje dodatkowe:

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Organizator przetargu - Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. - działa w niniejszym przetargu jako pośrednik Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

XIV. Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, przy czym najpóźniej 7 dnia od ogłoszenia wyników przetargu skarga powinna dotrzeć do organizatora przetargu. Wniesiona skarga powoduje wstrzymanie czynności związanej ze zbyciem nieruchomości do czasu jej rozpatrzenia.

Skarga rozpatrywana jest przez Zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Zarząd Spółki może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

***

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. - pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, w godzinach od 9.00 - 16.00. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

Załącznik nr 1                                                    Załącznik nr 2

https://knhp.com.pl/inwestycje/szczegoly/48,-krak%C3%B3w-nowa-huta-przysz%C5%82o%C5%9Bci-sp%C3%B3%C5%82ka-akcyjna-z-siedzib%C4%85-w-krakowie-og%C5%82asza-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzeda%C5%BC-nieruchomo%C5%9Bci-przy-ul-igo%C5%82omskiej

https://bip.malopolska.pl/knhp,a,1837803,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-przy-ul-igolomskiej-w-kr.html

Zapytaj ogłoszeniodawcę
Tel. 603 083...603 083 905,12 348 01 55

Wyślij e-mail bezpośrednio do nieruchomosci@knhp.com.pl

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna

ogłoszenia
wybrane ogłoszenia
kompleks Igołomska Kraków ul. Igołomska grunty - sprzedaż
Kompleks Igołomska, Kraków - Nowa Huta, ul. Igołomska

pow. 23080,00 m2

grunty - sprzedaż

zadzwoń zapytanie