Perfect House

Grunty - Sprzedaż  -  Słupsk  -  Siemianice, Kolejowa

notuj

Dostępna powierzchnia 7909,00 m2
Cena 5000,00 zł
Data aktualizacji 2016-12-16
Województwo pomorskie
Miejscowość Słupsk
Rejon/dzielnica Siemianice
Ulica Kolejowa
Numer identyfikacyjny ogłoszenia PRF-GS-2913
Numer licencji zawodowej pośrednika 6987
ZŁÓŻ OFERTĘ!
Oferowana cena 5000 zł jest kwotą wpisaną dla potrzeb eksportu oferty na portale.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 305 o powierzchni 7909 m².
Działka stanowi nieużytek rolny częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Posiada dostęp do drogi utwardzonej - ul. Kolejowa, skąd istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Dla tytułowej nieruchomości obowiązuje:
„UCHWAŁA Nr IV/49/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice”, zgodnie z którą dz. 305 w Siemianicach, o pow. 7909 m², znajduje się na terenie oznaczonym jako 56 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
1. Przeznaczenie:
1) Podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,
b) tereny zabudowy usługowej ;
2) dopuszczone:
a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych,
b) usługi wolnostojące z wyjątkiem działek o zabudowie jednorodzinnej szeregowej, gdzie dopuszcza się tylko usługi wbudowane w obiekt mieszkalny,
c) ustala się na jednej działce budowlanej maksymalnie jeden budynek usługowy, 2 obiekty gospodarcze i jeden garaż, chyba że decyzje inne decyzje administracyjne podjęte przed uchwaleniem planu stanowią inaczej,
e) nowe szklarnie itp. zabudowania niezbędne do prowadzenia działalności ogrodniczej,
f) na terenie 56 MNU zbiornik retencyjny i otwarty zbiornik z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu o minimalnej powierzchni 5000m 2 ,
h) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 uchwały,
i) zieleń, stawy, również pełniące rolę zbiorników retencyjnych.
2. Sposób zagospodarowania:
1) warunki zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
- 900m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na działce,
- 600m 2 dla segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
- 250m 2 dla działki segmentu zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:
- 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 12 m dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 9 m dla działki w zabudowie szeregowej z wyjątkiem działek narożnych, które powinny być szersze,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej:
- 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 40% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 25% dla działki w zabudowie szeregowej;
e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki:
- 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach,
- 60% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 70% dla działki w zabudowie szeregowej,
f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
- 1 dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą,
- 1,5 dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej,
- 2 dla działki w zabudowie szeregowej;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach MNU:
a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,
b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi,
d) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,
e) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy.
3) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy : 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów),
b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa i usługowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m;
4) rodzaj dachu : dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy , symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej MNU z drogi zbiorczej KDZ, dróg lokalnych KDL, dojazdowych KDD i wewnętrznych KDW;
2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek mieszkaniowych z dróg zbiorczych, zgodnie § 8 ust. 8 pkt 7;
3) wymagania parkingowe w ramach nieruchomości dla usług zgodnie z § 8 ust. 8 pkt 8
4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;
4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
5) zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej;
6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub kotłowni zbiorczych;
7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi;
8) pozostałe warunki określono w § 8 ust. 9.
5. Szczególne warunki zagospodarowania:
1) na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowym i usługowym sąsiadujących z cmentarzem, oznaczonym symbolem 71 ZC na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i usługową z ograniczeniami zgodnymi z przepisami odrębnymi dotyczącymi stref sanitarnych od cmentarzy;
2) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) zasady kształtowania ogrodzeń:
a) wysokość do 2 m;
3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:
a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedna reklama o maksymalnej powierzchni 2m 2 ,
b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,
c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z § 8 ust. 9 uchwały;
5) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały;
6) warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.
7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały tj. „ Stawka procentowa na podstawie której ustala się opłatę planistyczną, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów budowlanych, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% , zaś dla terenów będących własnością Gminy 0%.”
Ponadto na terenie 56MNU oraz częściowo na terenach 54ZL i 55ZL znajdują się udokumentowane złoża kopalin "Siemianice II", "Siemianice III" i "Siemianice IV". Są to złoża kopaliny pospolitej: kruszywa naturalnego o znaczeniu lokalnym. Zagospodarowanie na terenie złóż zgodnie z przepisami odrębnymi.
Siemianice to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, przy trasie nr 213 prowadzącej ze Słupska do Pucka, stanowią zaplecze mieszkaniowe miasta, od którego są oddalone o około 5 km. Nieruchomość znajduje się na skraju miejscowości, około 300 - 400m od najbliższych terenów zabudowanych.
Infrastruktura Techniczna
W przypadku sprzedaży nieruchomości Telekomunikacja Polska S.A. zastrzega sobie prawo ustanowienia bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej usytuowanej w gruncie zbywanej nieruchomości.
Przeznaczenie
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr IX/83/2011 Rady Gminy Słupsk 05.08.2011 r. z późniejszymi zmianami, przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w strefie zurbanizowanej U2 - stwarzająca preferencje dla rozwoju wielofunkcyjnego zainwestowania, głównie w oparciu o istniejące miejscowości podmiejskie z pozostawieniem znacznej części obszaru w użytkowaniu rolnym.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Michał Dziarmaga - Pośrednik (licencja nr: 6987)
--------------------------
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Firma prowadzona pod nadzorem licencjonowanego pośrednika.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Zapytaj ogłoszeniodawcę
Tel. 612 960...612 960 395,514 753 514
osoba do kontaktu: Michał Dziarmaga - Pośrednik

Administratorami Twoich danych osobowych są Robert Borzym i Bartłomiej Dyląg, działający pod firmą Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg ("FRISCOM"). Wysyłając zapytanie i akceptując Regulamin zawierasz umowę z FRISCOM, który będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Ciebie za pomocą formularza w celu wykonania tej umowy oraz dla prawnie uzasadnionych celów FRISCOM. Dane te będą przekazane Ogłoszeniodawcy ( Elżbieta Lewandowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ella” Elżbieta Lewandowska, Perfect House, z siedzibą 60-465 Poznań, ul. Wietrzykowskich 40 ), który z chwilą zebrania danych staje się również ich administratorem i może je przetwarzać w celu skontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Dane przekazujemy także podmiotom trzecim, z którymi łączy FRISCOM stosunek powierzenia. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Czytaj więcej...

Możesz także przejść na stronę www: https://www.e-perfecthouse.pl/

<< powrót do formularza

Perfect House

ogłoszenia
wybrane ogłoszenia
 Toruń m. Krasińskiego biura - sprzedaż
Toruń m. - Toruń, Krasińskiego

pow. 1993,00 m2

biura - sprzedaż

 Kielce m. Piekoszowska biura - sprzedaż
Kielce m. - Kielce, Czarnów, Piekoszowska

pow. 1789,00 m2

biura - sprzedaż

 Pobiedziska (gw)  grunty - sprzedaż
Pobiedziska (gw) - Kołata

pow. 4597,00 m2

grunty - sprzedaż

 Pińczów Batalionów Chłopskich biura - sprzedaż
Pińczów, Batalionów Chłopskich

pow. 950,00 m2

biura - sprzedaż

 Chodzież  biura - sprzedaż
Chodzież

pow. 1318,00 m2

biura - sprzedaż

 Warszawa m. Szyszkowa grunty - sprzedaż
Warszawa m. - Warszawa, Włochy, Opacz Wielka, Szyszkowa

pow. 11770,00 m2

grunty - sprzedaż

 Kęty Królikowskiego biura - sprzedaż
Kęty, Królikowskiego

pow. 1236,00 m2

biura - sprzedaż

 Poznań m.  grunty - sprzedaż
Poznań m. - Poznań, Podolany

pow. 417,00 m2

grunty - sprzedaż

 Tarnowo Podgórne (gw)  grunty - sprzedaż
Tarnowo Podgórne (gw) - Baranowo

pow. 2467,00 m2

grunty - sprzedaż

 Drawsko Pomorskie  grunty - sprzedaż
Drawsko Pomorskie

pow. 51716,00 m2

grunty - sprzedaż

 Poznań m.  grunty - sprzedaż
Poznań m. - Poznań, Morasko

pow. 1235,00 m2

grunty - sprzedaż

 Wałcz (gw)  grunty - sprzedaż
Wałcz (gw) - Kłosowo

pow. 3000,00 m2

grunty - sprzedaż

zadzwoń zapytanie